5 B's

Basis
Onze basis is op orde met goede resultaten op het gebied van rekenen, lezen, schrijven en wereldoriëntatie, waarbij we werken met EDI (expliciete directe instructie). Die basiskennis gebruiken we als fundament om lesstof uit te breiden en te verdiepen, met alle (digitale en niet-digitale) leermiddelen die aan de ontwikkeling van de kinderen kunnen bijdragen. Daarbij sturen we stevig op samenwerken en zelfstandigheid.

“De juf vertelt heel duidelijk het doel van de les. Dat vind ik fijn, want dan weet ik precies wat ik ga oefenen.”
Bewegen
Een combinatie van leren en bewegen draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Onder ‘bewegen’ verstaan wij niet alleen de fysieke en motorische ontwikkeling, maar ook de flexibiliteit om tot creatieve oplossingen, vruchtbare samenwerkingen en een passende werk- en leerplek te komen. Waar mogelijk werken we groepsdoorbrekend, om zo tegemoet te komen aan niveauverschillen tussen leerlingen.

Ik vind het zo fijn om op mijn eigen niveau les te krijgen. Het is niet te moeilijk en niet te makkelijk.”
Bewustwording
Wij zien de school als een mini-maatschappij waarin we werken aan onze eigen ontwikkeling, maar ook zorgen voor elkaar. Daarvoor zetten we onder meer de Kanjertraining-methode in. Om samen te werken, durven wij ons eigen denken en doen onder de loep te nemen. We voeren actief het gesprek over verschillen en overeenkomsten en stimuleren zo de bewustwording en de saamhorigheid. 

“ Door de Kanjertraining durf ik nu te vragen of ik mee mag spelen.”
Benthuizen
Wij benutten de kracht en de kleinschaligheid van Benthuizen, en leveren als school een actieve bijdrage aan de gemeenschap die we met elkaar vormen. We werken samen met kinderopvang, verenigingen, organisaties en bedrijven. Samen met Junis zorgen wij bijvoorbeeld voor tussentijdse opvang, maar als je tussen de middag liever thuis gaat eten, kan dat ook.

“Ik ga lopend of op de fiets naar school en woon lekker dichtbij alles”
Buitenwereld
Tegelijkertijd leren wij de kinderen dat de wereld niet ophoudt bij de grenzen van ons dorp. Wij brengen hen in aanraking met andere normen en waarden, zodat zij die op een gezonde en respectvolle manier leren onderzoeken. We halen de buitenwereld naar binnen om ons te laten inspireren, maar trekken er ook op uit om samen te ontdekken. Samen dragen we zorg voor de grote en kleine wereld om ons heen.   
    
“Wij leren over mensen, culturen en geloven over de hele wereld.”